What are the prospects for Bitcoin? Part 1.

3 000 000 000 $ not regulated by the law, circulating in the cloud. How would you use them?

Let’s think about the result of continued growth in popularity of bitcoin, and other cryptocurrencies. A gradual increase in the value is the first thing that comes to my mind. Why? Because it’s an excellent investment and cash security for the duration of every state crisis and a decline in reliance on banks (the highest jump of bitcoin was recorded when Greek citizens couldn’t withdraw their money from ATMs. In the case of bitcoin wallets nobody will forbid that). Will there be another ‘crisis’? Of course. Not so boosted by media, therefore without such disastrous effects as last time, but they will occur. Take a look from time to time at wikileaks. Let every hundredth information be true. Believe.

What else? Nevertheless, we can use cryptocurrencies without the interference of governments. The lack of possibility to print them cause the formation of a market which is really created by people. Rigid limit for Bitcoin is 21 million, and neither one piece more. It will cause the reaction of banks, which are not happy about circumventing them. There will be the impact on governments, in Poland they recently awoke and began to block.

We can read about that there, for example: Nebezpiecznik.

It will only cause of the forbidden fruit effect, and the wave of hatred will continue to scroll through the Internet.

Not only through the one you know because of Google. The whole deep Internet uses BTC. Trade of weapons, drugs, pornography and other unpleasant services blooms. They need it because of anonymity. Demand will grow.

What will develop thereby?

 • Institutions responsible for currency handling,
 • stores will develop. Only the online ones,
 • drones, drones everywhere,
 • virtual currency exchange offices and self-service ones.

There will also be some social consequences. In the context of what you have read above, aren’t we close to:

 • extortion of the widespread and legal access to weapons and drugs (on the basis of the government),
 • decline in the value of governments and banks,
 • elimination of paper money payments (in cooperation with shops endeavor card payments – psychological effect of using less money),
 • an increase in terrorism,
 • development of cybercrime.

For 12.01.2013, there were about 13 million bitcoins traded.

Today it may be about 14 million. What gives, with the current conversion, approximately 3 000 000 000 PLN not regulated by the law, circulating in the cloud.

I’ll write about more serious consequences a little bit later. Because what could happen if governments of countries would recognize the potential of cryptocurrencies? Or maybe they already did and use this tool? Next time.

See You later!

 


 

12 000 000 000 zł nieunormowanych prawnie, krążących w chmurze. Jak byś to wykorzystał?

Zastanówmy się co będzie skutkiem dalszego wzrostu popularności bitcoina i innych kryptowalut. Stopniowe zwiększanie wartości to pierwsze, co przychodzi mi do głowy. Dlaczego? Dlatego, że to doskonała inwestycja i zabezpieczenie gotówki na czas każdego państwowego kryzysu i spadku zaufania do banków (najwyższy skok wartości bitcoin odnotował, gdy obywatele Grecji nie mogli wypłacić swoich pieniędzy z bankomatów. W przypadku portfeli bitcoina nikt tego nie zabroni). Czy będą kolejne „kryzysy”? Oczywiście. Nie tak napompowane przez media, w związku z tym bez tak zgubnych skutków jak ostatnio, jednak będą. Zajrzyj od czasu do czasu na wikileaks. Niech co setna informacja będzie prawdziwa. Uwierz.

Co jeszcze? Przecież kryptowalutami możemy posługiwać się bez ingerencji rządów. Brak możliwości dodrukowywania sprawia, że powstaje rynek naprawdę tworzony przez ludzi. Sztywne ograniczenie w przypadku bitcoina to 21 milionów i ani jednej sztuki więcej. Spowoduje to reakcję banków, którym średnio uśmiecha się fakt omijania ich. Będzie wpływ na rządy, w Polsce ostatnio się obudzili i zaczęli blokować.

Możemy o tym poczytać na przykład tutaj: Nebezpiecznik.

Wywoła to jedynie efekt zakazanego owocu, zaś przez internet nadal przewijać się będzie fala nienawiści.

Nie tylko przez ten, który znacie z Google. Cały deep Internet posługuje się kryptowalutami. Kwitnie handel bronią, narkotykami, pornografią i innymi nieprzyjemnymi usługami. Im jest to potrzebne ze względu na anonimowość. Popyt będzie rosnąć.

Co się rozwinie dzięki temu?

 • Instytucje odpowiedzialne za obsługę waluty,
 • sklepy się rozwiną; tylko te internetowe,
 • drony – wszędzie drony,
 • paczkomaty – wszędzie paczkomaty,
 • kantory wirtualne i samoobsługowe.

Będzie także kilka skutków społecznych. W ramach tego, co przeczytaliście powyżej, czy nie jesteśmy blisko od:

 • wymuszenia powszechnego i legalnego dostępu do broni i narkotyków (na rządowych zasadach),
 • spadku wartości rządów i banków,
 • wyeliminowania płatności pieniądzem papierowym (przy współudziale sklepów dążących do płatności kartą – psychologiczny efekt wydawania mniejszej ilości pieniędzy),
 • wzrost terroryzmu,
 • rozwój cyberprzestępczości.

Na dzień 01.12.2013 r. w obrocie było około 13 milionów bitcoinów.

Dziś może być ich około 14 milionów. Co daje przy aktualnym przeliczniku około 12 000 000 000 zł nieunormowanych prawnie, krążących w chmurze.

O poważniejszych skutkach napiszę trochę później. Bo co by się mogło wydarzyć, gdyby rządy państw dostrzegły potencjał kryptowalut? A może już dostrzegły i korzystają z tego narzędzia? Powieszczymy sobie następnym razem.

Cześć!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *