What are the prospects for Bitcoin? Part 2.

I wrote recently about the unrelenting increase in the value of Bitcoin and about effects that go with it. 3 000 000 000 $ not regulated by law, remember? It’s time to bring heavier artillery and sail a little further. If you haven’t read the Prospects Bitcoin, Part 1 post, go back and start from there, because perspectives that you’ll find here, arise largely from the previous findings. If you already took a look at that, it’s time for our prediction of the future.

 • Attempts to stop the development of cryptocurrencies by banks – none of them will gain money from the cards, handling fee, account service or other related issues. In Poland it starts to happen, in Thailand the government completely banned Bitcoin. Whose advice they’re following?
 • Government’s investment in bitcoin – the only way to manipulate the value of money goes through large shares or created authorities. But first things first. In the time of confidential crisis, countries can protect themselves with it. Maybe dollar is safer, but in a hopeless situation of the country cryptocurrencies’ jump (like situation in Greece few years ago) can be really beneficial. That’s because cryptocurrency doesn’t belong to any particular economy, but operates independently. And so:
  • state currency falls, bitcoin grows,
  • state currency rises, bitcoin falls.
 • Encryption and public investments. Who wants to hide some minor expenses, for example related with heavy armament?
  • Russia
  • USA
  • North Korea
  • China
  • Indonesia (which armors incredibly and doesn’t even hide it)
  • Middle East

What’s interesting, I was wondering how could Poland use encryption. And I don’t know. Any ideas?

 • Socially and developmentally:
  • decrease in trust and respect for politicians; decline in importance in the country (taxes skipped),
  • increased trust in created authorities (also in the cryptocurrency field – they will rule by predictions and impact on the rates by speculation).
  • free economy – utopia nearer and nearer,
  • practice of taxes avoidance and prohibitions in countries that choke their entrepreneurs,
  • continuous development of IT and MLM network (online shopping, Bitcoin wallets service, Bitcoin payments),
  • creation of a global law,
  • Deep Internet as a form of a resistence to the government, development of consumers’ awareness (similar prices in all developed countries – the end of the scheme ‘earning in Dollars, spending in Polish Zloty, so I’m richer. By the way, few words about the Dollar in the previous post: Why the dollar more expensive?).

For now that’s it, if it comes to my speculations. If you have any suggestions – please write. The subject is too interesting to leave it like that.

See You later!

 


 

Niedawno pisałem na temat nieubłaganego wzrostu wartości bitcoina i skutków, jakie za tym idą. 12 000 000 000 nieunormowanych prawnie złotówek, pamiętacie? Czas wytoczyć cięższe działa i popłynąć nieco dalej. Jeśli nie czytałeś wpisu Perspektywy bitcoina, część 1., to wróć i zacznij od niego, gdyż perspektywy jakie się tutaj znajdą, w duże mierze wynikną z poprzednich wniosków. Jeśli rzuciłeś już na niego okiem, to czas na nasze przewidywanie przyszłości.

 • Próby wstrzymania rozwoju kryptowalut przez banki – żaden z nich nie zarobi już na kartach, kosztach manipulacyjnych, obsłudze konta czy innych powiązanych kwestiach. W Polsce zaczyna się to dziać, w Tajlandii rząd całkowicie zdelegalizował bitcoina. Za czyją radą?
 • Inwestowanie w bitcoina przez rządy państw – jedyna droga do manipulacji wartością pieniądza wiedzie poprzez duże udziały lub wykreowane autorytety. Ale najpierw o tym pierwszym. W momencie kryzysu zaufania, państwa mogą się nim zabezpieczać. Może dolar jest pewniejszy, jednak w beznadziejnej sytuacji państwa, skok kryptowaluty, jak pokazał przykład Grecji kilka lat temu, może być naprawdę korzystny. Dlatego, że kryptowaluta nie należy do konkretnej gospodarki, ale działa niezależnie. I tak:
  • waluta państwowa spada, bitcoin rośnie,
  • waluta państwowa rośnie, bitcoin spada.
 • Szyfrowanie a inwestycje państwowe. Komu zależy, by ukryć kilka drobnych wydatków? Na przykład w związku z cięższym uzbrojeniem?
  • Rosja
  • USA
  • Korea Północna
  • Chiny
  • Indonezja (która zbroi się na potęgę i nie kryje się z tym ani trochę)
  • Bliski Wchód

Zastanawiałem się, na co Polska mogłaby wykorzystać szyfrowanie. I w sumie to nie wiem. Jakieś pomysły?

 • Społecznie i rozwojowo:
  • zmniejszenie zaufania i poważania polityków; spadek znaczenia w państwie (podatki pomijane),
  • wzrost zaufania do wykreowanych autorytetów (także z dziedziny kryptowalut – będą rządzić przewidywaniem i wpływem na kurs poprzez spekulację),
  • wolna gospodarka – utopia coraz bliżej,
  • praktyki omijania podatków i zakazów w krajach duszących przedsiębiorców,
  • stały rozwój IT i sieci MLM (zakupy przez internet, obsługa portfeli bitcoin, płatności bitcoin),
  • stworzenie prawa globalnego,
  • deep Internet jako forma sprzeciwu wobec rządów,
  • zwiększenie świadomości konsumentów (podobne ceny we wszystkich krajach rozwiniętych – koniec schematu „zarabiam w dolarach i wydaję w złotówkach, dlatego jestem bogatszy”. Swoją drogą kilka słów na temat dolara w poprzednim tekście Dlaczego dolar drożeje?).

Na razie to tyle, jeśli chodzi o moje domysły. Jeśli macie jakieś sugestie – piszcie. Temat jest zbyt ciekawy, by zostawiać go odłogiem.

Cześć!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *